• Gratis verzending vanaf 100 euro
 • Verzending naar NL, BE, DE
 • Retourneren binnen 14 dagen

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met Brittique Shop;
 3. Dag: een kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: de in artikel 6 opgenomen mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.
 5. Brittique Shop: de rechtspersoon Brittique Shop die via de Website producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 6. Overeenkomst: de tussen Brittique Shop en de Consument via de Website gesloten overeenkomst;
 7. Website/Webshop: de website www.brittique.nl.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Brittique Shop
Vestigingsadres:
Nijreesweg 31A
7609PA Almelo
Nederland
E-mailadres : info@brittique.nl
KvK-nummer: 80804926
BTW-nummer: NL003492403B35

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden maken onderdeel uit van elk aanbod van Brittique Shop en zijn van toepassing op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Brittique Shop en de consument.
 2. Brittique Shop behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele eenzijdige wijzigingen gelden alleen voor toekomstige bestellingen. De meest recente versie van deze voorwaarden zal beschikbaar zijn via de Webshop. De versie van de algemene voorwaarden die geldt voor een bestelling is de versie die in de Webshop van toepassing wordt verklaard ten tijde van de plaatsing van de bestelling door de consument.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. De producten die worden aangeboden in de Webshop vormen een aanbod van Brittique Shop aan de consument op basis van de gegevens die worden verstrekt in de Webshop.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen geschieden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de goederen slechts geleverd zullen worden zolang de voorraad strekt.
 3. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Brittique Shop gebruik maakt van beeldmateriaal betreft dit een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Brittique Shop kan echter niet garanderen dat de kleur(en) van producten zoals deze zijn weergegeven op de Webshop, exact overeenkomen met de werkelijke kleur(en) van de producten. Hoe kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van je computer.
 4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Brittique Shop niet.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de eventueel daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Brittique Shop onverwijld per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Brittique Shop treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal Brittique Shop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Brittique Shop zal bij het product aan u de volgende informatie kenbaar maken, zodat die op eenvoudige en toegankelijke wijze op de website van Brittique Shop te raadplegen is en opgeslagen op een duurzame gegevensdrager
 5. a. het e-mailadres, adres- en contactgegevens van Brittique Shop waar u met klachten terecht kunt;
 6. b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kunt maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 7. c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 8. d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Brittique Shop deze gegevens al aan u heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen, na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. De termijn gaat in op de dag dat de consument alle goederen uit de bestelling heeft ontvangen.
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument Brittique Shop via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde retourformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 4. De herroepingsverklaring dient te worden gezonden aan:
  Brittique Shop
  Klantenservice
  Nijreesweg 31A
  7609 PA
  Nederland
  E-mailadres :info@brittique.nl
 5. Als de consument de overeenkomst herroept, ontvang de consument alle betalingen die tot op dat moment zijn gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Brittique Shop de goederen heeft ontvangen, van Brittique Shop terug. De consument ontvangt de leveringskosten niet retour wanneer de consument het herroepingsrecht uitoefent op de gehele bestelling, met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door Brittique Shop geboden goedkoopste standaard levering.
 6. Brittique Shop betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval worden voor de consument voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening gebracht.
 7. De consument dient de goederen onverwijld, maar niet later dan 14 dagen, na de dag waarop Brittique Shop is medegedeeld de overeenkomst te herroepen, aan Brittique Shop terug te zenden of te overhandigen. De consument is op tijd als de goederen teruggestuurd zijn voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 8. Brittique Shop neemt de kosten van het terugzenden van de goederen niet voor haar rekening, tenzij er sprake is van een productiefout.
 9. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen. Het passen van kleding zoals je dat in een winkel zou doen, ziet Brittique Shop niet als gebruikt.
 10. Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne of andere retourvoorwaarden die vermeld staan op de website van Brittique Shop en waarvan de verzegeling na de levering verbroken is.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, kan de consument de producten retourneren via een postbedrijf. In beide gevallen betaalt de consument de kosten voor de retourzending zelf. De consument dient ervoor te zorgen dat de afgegeven producten deugdelijk zijn verpakt en correct zijn geadresseerd.
 2. Indien de consument de koopprijs voor het product reeds betaald heeft, zal Brittique Shop onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot herroeping van de consument ontvangen betalingen terugbetalen.
 3. Brittique Shop gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt bij zijn bestelling, tenzij de consument instemt met een andere methode. Deze terugbetaling is kosteloos.
 4. Tenzij Brittique Shop aanbiedt het product zelf af te halen, mag Brittique Shop wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij/zij het product heeft teruggezonden, waarbij het eerste tijdstip steeds zal gelden.

 

Artikel 8 - De prijs

 1. Als in het aanbod is aangegeven dat de vermelde prijzen een beperkte vermelde geldigheidsduur hebben, dan worden de prijzen van de door Brittique Shop aangeboden producten tijdens die beperkte geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 9 - Garantie

 1. Een door Brittique Shop, haar fabrikant of haar importeur als garantie aangeboden regeling doet niet af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Brittique Shop ten opzichte van Brittique kan doen gelden op grond van de wet of de overeenkomst.
 2. Brittique Shop staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3. Brittique Shop staat evenwel niet in voor gebreken die na de levering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of een derde aan het geleverde heeft aangebracht. Evenmin staat Brittique Shop in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

 

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 1. Brittique Shop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij uitvoering van bestellingen van de producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Brittique Shop kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze voorwaarden is vermeld, zal Brittique Shop zich tot het uiterste inspannen om geaccepteerde bestellingen binnen de volgende termijnen te leveren, tenzij een andere leveringstermijn bij een artikel wordt gecommuniceerd: 1 werkdag voor producten die op werkdagen vóór 15:00 uur besteld zijn; 2 werkdagen voor producten die op werkdagen ná 15:00 uur besteld zijn; producten die in het weekend besteld zijn, worden in beginsel op dinsdag geleverd; allen afhangend van de bezorgservice DHL.
 4. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval in ieder geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Brittique Shop in ieder geval gehouden zijn het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, te restitueren.

 

Artikel 11 - Overig

 1. Als een onderdeel van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige delen van de algemene voorwaarden en deze overige delen behouden dus onverminderd kun kracht.
 2. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen Brittique Shop en de Consument worden vastgelegd.
 3. Voor promotiecodes geldt dat slechts het gebruik van één promotie per persoon, per bestelling is toegestaan. Cadeaubonnen kunnen niet met korting worden aangeschaft. Het is niet toegestaan om meerdere promotionele codes in combinatie te gebruiken.

 

Artikel 12 - Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen Brittique Shop en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben worden beheerst door Nederlands recht.